ERON Byggkonsult AB

Kontrollansvarig

Enligt Plan- och bygglagen 9 kap 13 § ska byggherren (den som låter bygga) utse en kontrollansvarig, man kan säga att den kontrollansvarige är byggherrens förtroendeman. Kontrollansvariges roll är att vara rådgivare och bollplank då projektet ska organiseras och styras. Den kontroll-ansvarige ska tillsammans med byggherren ta fram ett förslag till kontrollplan. Han ska se till att kontrollplanen följs och att nödvändiga kontroller utförs. Den kontrollansvarige ska närvara vid tekniska samråd, besiktningar och andra kontroller samt vid kommunens arbetsplatsbesök. Han ska också dokumentera sina arbetsplatsbesök, samt notera iakttagelser som kan vara av värde vid utvärderingen inför slutbesked. Han ska även ge ett utlåtande till byggherren och kommunen, detta utlåtande ligger sedan till grund för utfärdande av slutbesked.

 

Man kan säga att rollen innebär att fungera som pådrivare och se till att alla aktiviteter enligt kontrollplanen följs, så att byggnaden uppfyller de tekniska egenskapskraven (brand, konstruktion, ventilation, vatten/avlopp m m) som anges i Plan- och bygglagen (PBL) och Boverkets Byggregler (BBR). Som en försäkran att den kontrollansvarige har den kunskap och lämplighet som behövs så skall han eller hon vara certifierad.

 

Jag hjälper er gärna med kontrollansvariguppdrag, naturligtvis har jag genomgått samtliga prov och är certifierad hos SP Sitac.

 

 

Som kontrollansvarig kommer jag hjälpa er med att:

Upprätta en objektspecifik kontrollplan

Se till att kontrollplanen följs

Närvara vid tekniskt samråd med kommunen

Närvara vid byggarbetsplatsbesök av kommunen

Närvara vid slutsamråd

Utföra dokumenterade byggarbetsplatsbesök

Avge ett utlåtande som underlag för kommunens slutbesked

Kontaktuppgifter

Mobilnr: 0701 - 413 770 E-post: info@eron-byggkonsult.se Postadress: Kapellgatan 12, 271 31 YSTAD